Så här arbetar vi med Loggboken och lärandemål i matematik

 

Gästbloggare Therese Dahlén och Ewa Färnstrand, åk 7

 

Loggbok.


Loggboken är ett viktigt verktyg som kommit att bli en stor del i klassrumsaktiviteterna - våra träningspass i matematik. Vi vill synliggöra varje pass och för att se arbetet tydligt så använder vi Loggboken från Majema. Loggboken kan användas av både yngre och äldre elever. Eleven dokumenterar och pedagogen följer. Tillsammans följer vi lärandet. Varje aktivitet har ett kortsiktigt mål som följs upp i slutet av aktiviteten. Varje mål jämförs mot förmågor och kunskapskrav och mot elevens eget långsiktiga mål. Stora möjligheter finns för eleven att förändra sitt långsiktiga mål under träningens gång, det vet eleven. "Du kan!" "Vi kan!" "Nu kör vi!" "Ett steg till!" är vanliga fraser så länge vi tror på målet och håller fast vid det. För varje dag och varje aktivitet i matematik dokumenterar eleven hur det går nu och vad som blir nästa steg. Genom att göra den dokumentationen i Loggboken så kan eleven följa sin egen lärandeprocess. Fantastiskt!


Träning.


Vi jobbar nu varje vecka med ungefär tio synliga träningspass i matematik som följer lärandet i Loggboken: genomgångspass, redovisningspass, problemlösningspass, praktiskt utepass, praktiskt innepass, aktivitetspass, bedömningspass, undersökningspass, resonemangspass och kommunikationspass. Samtliga pass är planerade efter alla fem nyckelstrategierna för att synliggöra lärandet. Alla pass innehåller kortsiktiga mål i förhållande till förmågor och kunskapskrav, och passet utförs i flera olika steg. Passen leder fram till att eleven har möjlighet att följa sin egen lärprocess. Tanken är att berätta om den idébank som finns idag och sedan i vår fylla på med fler spännande pass som följer lärandet. Här kommer några utvalda exempel på träningspass i matematik som visar hur Loggboken kan användas för att dokumentera elevens egen lärprocess.
Genomgångspass


Synligt träningspass i matematik: Pass 1 - Genomgångspass.
Här kommer stegen på ett pass i algebra som används varje vecka. Målen ser olika ut från pass till pass beroende på vad vi ska gå igenom. Annars är stegen lika varje gång.

 1. Kortsiktigt mål: vi tränar begrepp, metod och kommunikationsförmågan på E-nivå vad gäller ekvationer i 1 och 2- led och förenklingar med parantes.
 2. Pedagog visar exempel som förklarar målet. Vi återkopplar varandra.
 3. Eleverna jobbar i par på mini-whiteboards på liknande fast nya exempel utifrån målet. Eleverna hjälps åt, ger feedback åt varandra samt visar pedagogen.
 4. Eleverna tränar individuellt på det som behövs utifrån målet.
 5. Eleverna reflekterar och dokumenterar i Loggboken. Hur gick målet för mig idag? Vad behöver jag träna mera på? När eleven svarar är blicken riktad mot elevens långsiktiga mål.

Här får vi med samtliga fem nyckelstrategier för att synliggöra lärandet. Vi använder varandra som resurser, vi återkopplar så vi kan ta ett steg till framåt i lärandet, vi arbetar med tydliga mål, vi öppnar upp klassrummet för diskussion och vi dokumenterar våra olika lärprocesser så att vi kan "äga" vårt eget lärande.


Redovisningspass


Synligt träningspass i matematik. Pass 2 - Redovisningspass. En lämplig träning i alla områden lite längre fram när det närmar sig ett bedömningstillfälle. Här kommer stegen:

 1. Kortsiktigt mål. Vi tränar begrepp, metod, kommunikation samt resonemangsförmågan och jämför lösningar på E och C-A nivåer i förhållande till kunskapskraven.
 2. Pedagog ger elever i par färdigt utplockade uppgifter så att alla parens olika uppgifter täcker in hela området algebra och dess olika metoder. Varje par får någon uppgift som visar E-nivå och någon uppgift som visar C-A-nivåer i förhållande till kunskapskraven. Genom det så synliggör vi alla olika metoder och lösningar för varandra, vi hjälper varandra att få en helhetsbild över området.
 3. Elever i par förbereder redovisning och får feedback på sina lösningar av pedagog.
 4. Paren redovisar för varandra. Vi återkopplar tillsammans och jämför lösningar mot kunskapskraven.
 5. Reflektion och dokumentation i Loggboken. Varje elev svarar på, hur gick målet för mig idag? Var är jag just nu i min lärprocess med blicken riktad mot mitt långsiktiga mål? Vad blir mitt nästa steg i min algebraträning?

Problemlösningspass


Synligt träningspass i matematik. Pass 3 - Problemlösningspass. En träning som finns med i alla områden och som har eget bedömningstillfälle. Lämpliga problem väljs ut till varje område. Här kommer stegen:

 1. Kortsiktigt mål. Vi tränar problemlösningsförmågan och jämför olika lösningar av problemet mot kunskapskraven.
 2. Vi arbetar i strukturen EPA (enskilt, par, alla).
 3. Innan steget alla, parar pedagog ihop par med liknande lösning.
 4. Elever i grupp presenterar sina olika lösningar för varandra. Vi jämför tillsammans lösningarna mot kunskapskraven.
 5. Reflektion och dokumentation i Loggboken. Hur gick målet för mig idag i förhållande till mitt långsiktiga mål? Vad behöver jag tänka på nästa gång jag tränar problemlösning? Vad kan jag utveckla?

Följa lärandet


Eftersom vi arbetar med att synliggöra lärandet i varje aktivitet, vid varje träningspass, så leder det till att vi alltid avslutar passet med en dokumentation i Loggboken. Hur gick det för mig med det kortsiktiga målet idag? Det gör att varje elev kan följa sin egen lärprocess och på så sätt "äga sitt eget lärande". Redan innan området startar skriver eleven ner sitt långsiktiga mål i Loggboken. Alla kortsiktiga mål efter varje pass jämförs mot det långsiktiga målet. Eleven har ett långsiktigt mål att hålla fast vid, att tro på, och arbetar stegvis fram mot det genom olika delmål. Alla delmål är de kortsiktiga målen i samtliga träningspass. Det är fantastiskt att se och höra elever själva beskriva var de ligger till i sina olika lärprocesser. Eleven kan se innan ett bedömningstillfälle hur den ligger till just nu och då veta ungefär hur bedömningen kommer att bli. Efter bedömning kan eleven sedan om den vill förändra sitt långsiktiga mål inför nästa arbetsområde. Vi ser motiverade elever som tycker att matematik är kul. Loggboken är ett viktigt redskap idag för att följa och synliggöra lärandet.


Vänliga hälsningar,
Therese Dahlén
Ewa Färnstrand
@gordagentilldin