Bild

Svenska

I Majemas läromedel i svenska hittar du inspiration till din undervisning så att du kan utveckla dina elevers lästa, skrivna och talade språk. Vi erbjuder tryckta och digitala läromedel där tydlighet och struktur skapar trygghet och förutsättning för en gynnsam språkutveckling för dina elever. Vårt utbud erbjuder kompletta läromedel för årskurserna FK till årskurs 6, helt i enlighet med LGR 11. Flera av våra läromedel i svenska kan även fungera som ett komplement till din undervisning, exempelvis arbetsböcker där dina elever kan träna alfabetet, bokstäver, läsförståelse, stavning och mycket mera.

Svenska förskoleklass
Svenska åk 1-3
Svenska åk 4-6
Svenska åk 7-9
Svenska SVA

Språkskrinet

Utvecklande för eleverna - enkelt för dig!

Nyckeln till ett rikare språk!

Språkskrinets lärarwebbar för lågstadiet!

På lärarwebben finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla och projektor, via dator och surfplatta.

Vad säger lärare om Språkskrinet?

Eva Haverskog, Abisko skola

"Mina elever gillar när skrivuppgifterna kommer. Här får de använda sin fantasi och utveckla sitt skrivande."

Jonna Lengstedt, Lykeby Kunskapscentrum

"I Språkskrinet får mina elever träna på sin läsförståelse, svara på frågor på, mellan och bortom raderna. De lär sig grammatik på ett naturligt sätt och ökar sin ordkunskap."

Läsresan

Läsresan

Läsresan är ett basläromedel i svenska för förskoleklass – åk 3 där arbetet med språket utgår från en läsebok med berättelser, sagor, rim och ramsor och faktatexter. Alla olika texttyper finns representerade.

Språkskrinet

Språkskrinet Åk 1-3

Språkskrinet är en serie arbetsböcker i svenska som syftar till att ge eleverna ett rikare talat och skrivet språk, en fördjupad läsförståelse samt goda strukturer i sitt språkanvändande.

Språkskrinet

Språkskrinet Åk 4-6

Språkskrinet är en serie arbetsböcker i svenska som syftar till att ge eleverna ett rikare talat och skrivet språk, en fördjupad läsförståelse samt goda strukturer i sitt språkanvändande.

Dagens svenska

Dagens svenska

Dagens svenska är ett häfte där eleverna ges tillfälle, ofta och lite åt gången, att repetera och befästa sina kunskaper i svenska. Dagens svenska är ett bra verktyg för löpande avcheckning och fungerar som hjälpmedel i den formativa bedömningen.

Svenska mixen

Svenska mixen

Svenska mixen är en serie arbetsböcker där eleven övar grundläggande kunskaper i svenska. Här finns varierade och trevligt utformade övningar i läsning, läsförståelse, skrivning, ordkunskap och stavning, samt övningar där eleven får träna logik och sortering.

Stora skattjakten

Stora skattjakten

Stora skattjakten är en serie arbetsböcker med fokus på läsförståelse. I varje bok finns ett antal uppdrag, skattjakter, som eleven löser genom att läsa texten samt leta i de detaljrika, spännande illustrationerna.

Loggen

Loggen

Bokstavsloggen, Skrivstilsloggen och Handstilsloggen är tre arbetsböcker som låter eleven öva bokstäver men på helt olika sätt.

Veckans ordkunskap

Veckans ordkunskap

I Veckans ordkunskap finns ord som är användbara för eleverna och som konkret kan berika deras texter, tal och läsning. Varje vecka introduceras nya ord som eleverna får öva på olika sätt.


Att läsa och skriva tillsammans - en härlig utmaning!

Förskoleklassen är nu obligatorisk vilket innebär att elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks. Lärarna i förskoleklass ges nu möjligheter till nyskapande tankar i sin läs- och skrivundervisning och för läraren i åk 1 handlar det om att, utifrån elevens redan påbörjade läs- och skrivutvecklingsprocess, planera och genomföra undervisning som stödjer den vidare!

Att lära sig läsa och skriva är mäktigt! Den känslan vill vi att alla våra elever ska få uppleva. Vi kan säga att vår alfabetiska skrift är en kod för det talade språket. När vi läser och skriver använder vi oss av av bokstäver men det räcker inte med att bara kunna bokstäverna eller att rabbla alfabetet. Det krävs mer. Barnet behöver också kunna urskilja enskilda fonem (språkljud) och kunna koppla fonem till rätt bokstav. Här känner säkert många lärare igen sig i Bornholmsmodellens språklekar som fokuserar just den fonologiska medvetenheten.

Det är en ynnest att som lärare få vara med när en elev ”knäcker läskoden”. Du ser när eleven smälter samman språkljuden till sammanhängande ord och meningar. Eller när eleven lite trevande skriver bokstäver i rad och får till ett kort budskap. WOW!

En god läsare blir man genom att läsa mycket och regelbundet. En god skribent blir man om man får rika tillfällen till att skriva. För att locka eleverna till att läsa är god tillgång på texter och böcker, på olika läsnivå bra.

En klassrumsmiljö som bygger på delaktighet och gemenskap stärker möjligheten att lära av varandra. Texter som ni läser och skriver tillsammans kan bli betydelsefulla för alla, ni både genomför och följer upp aktiviteten gemensamt.

Du som undervisar i förskoleklass och åk 1 kan göra underverk! Gör en läs- och skrivresa med dina elever – upptäck bokstäver, ord, meningar, bilder och text i ett ständigt pågående språkutvecklande arbete. I en interaktiv modell kan du finna balansen och samspelet mellan färdighetsträning (knäcka koden och lästräning) och arbete med textens innehåll (förståelse av ord och text).

Katarina Herrlin, universitetslektor i didaktik inom läs- och skrivutveckling.När jag väljer läromedel i ämnet svenska.

  Jag har arbetat länge som lärare och att använda läromedel i ämnet svenska ser jag som en självklarhet i min undervisning.

 • Jag tittar på hur läromedlet underlättar min undervisning. Det är viktigt att materialet ger mig ett tydligt stöd i genomförandet av mina lektioner och skapar goda förutsättningar för eleverna att utveckla sitt språk utifrån deras olika behov och förutsättningar.
 • Läromedlet ska stämma väl överens med innehållet i ämnet svenska, Lgr 11 och också vila på en vetenskaplig grund. Jag vill ha ett läromedel som är genomtänkt och välarbetat, där samtliga delar i ämnet svenska för åk F-3 finns med. Det får gärna ha en röd tråd från förskoleklass till åk 3. Det är viktigt att läromedlet skapar ett tydligt underlag för den systematiska bedömningen och att jag ges goda möjligheter att utvärdera elevernas kunskaper.
 • Jag vill ha ett läromedel som skapar intresse och ger mina elever lust att lära. Det ska ha ett innehåll som väcker nyfikenhet, erbjuder utmaningar och stimulerar läslusten. Jag lägger stor vikt vid att ha ett läromedel där alla mina elever kan delta. Visst ska de får träna på läs- och skrivutveckling utifrån sin nivå men den gemensamma läsningen ska vara i fokus. Läromedlet ska vara gemensamhetsskapande och ha en förenande roll.
 • För mig är det viktigt att texterna eleverna ska läsa är av god kvalité. Jag vill att mina elever ska få uppleva olika texttyper, som berättelser, sagor, faktatexter (förklarande och beskrivande), verser och instruktioner, gärna innehållande många illustrationer och fotografier. Eleverna ska också ges tillfällen att träna på att skriva olika typer av texter. Gärna ett material med mycket läsförståelse och många samtalsfrågor. Det är också viktigt att eleverna får möjlighet att träna på ordförståelse, grammatik och stavning.
 • Läromedlet ska vara tilltalande och variationsrikt och det ska också ha en tydlig struktur i sin utformning. Instruktionerna ska vara lätta att förstå så att eleverna, jag och vårdnadshavarna kan få en god översyn över innehåll och upplägg.
 • För mig är det viktigt att det finns ett gott stöd för mig som lärare, jag vill ha en innehållsrik lärarhandledning som stöttar vi planering och en tydlig lärarwebb som är en naturlig del av genomgångar och aktiviteter.
 • Läromedlet ska ha en elevwebb där mina elever kan öva vidare på egen hand, gärna med interaktiva övningar och möjlighet till fortsatt läsutveckling och skrivutveckling.
 • Ellinor Back, Samskolan Saltsjöbaden


Artiklar 1-5 av 66

Page
per page
Sätt fallande sortering
 1. Dagens svenska 2 - 105
  Dagens svenska 2
  35 kr
 2. Dagens svenska 3
  Dagens svenska 3
  35 kr
 3. Skrivstilsloggen - 105
  Skrivstilsloggen
  45 kr
 4. Språkskrinet Robot
  Språkskrinet robot grundbok åk 1
  54 kr
 5. Språkskrinet Robot lärarhandledning 105
  Språkskrinet robot lärarhandledning åk 1
  194 kr

Artiklar 1-5 av 66

Page
per page
Sätt fallande sortering

Våra läromedel i svenska täcker grunderna i svenskt språk, allt från att upptäcka det svenska alfabetet och dess bokstäver, vokaler och konsonanter samt grundläggande grammatik, till att undervisa i läsinlärning, läsförståelse och lässtrategier. Vi tror på att kombinera helords- och ljudmetoden, vilket har visat sig vara en framgångsrik undervisningsmetod. Därför innehåller våra läromedel språklekar av typen Bornholmsmodellen. Genom att redan i förskoleklass väva in övningar kring fonem, eller språkljud, vill vi ge eleverna en stark fonologisk medvetenhet. När elever börjar läsa är det viktigt att de får möta olika texttyper så att sagor, rim och ramsor, faktatexter och berättelser tillsammans får bidra till deras läsutveckling.