Språkskrinet alien grundbok åk 4

Språkskrinet alien är en övningsbok i svenska där eleverna arbetar med läsning, läsförståelse, språklära, ordkunskap och skrivfokus.

93,00 kr
I lager
Språkskrinet alien innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Ny i klassen, Hemkunskap, Olyckan och Strandutflykt. Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat talstreck, egennamn och stavning av ä-ljudet. I skrivningen möter eleven olika texttyper till exempel dikter, reklam och dagbok.

Ur innehållet:
Läsning

 • Texter om klass 4b


Språklära

 • Meningsbyggnad
 • Substantiv, adjektiv, verb
 • Stavning, e eller ä


Ordkunskap

 • Ord om vänskap
 • Ord om idrott
 • Ord om havet


Skrivning – skrivfokus

 • Börja en berättelse
 • Dikt
 • Personbeskrivning


Läsförståelse
Eleverna besvarar frågor i tre läsförståelsenivåer.
Nivå 1 - hitta svaret i texten
Nivå 2 - läsa mellan raderna
Nivå 3 - egna tankar och reflektioner
Att prata om - eleverna får tillfälle att berätta, diskutera och argumentera i grupper eller i helklass.

 • Årskurs: 4
 • Beställnr: 508
 • ISBN: 978-91-85875-37-5
 • Produktstorlek: 72 sidor, 210 x 260 mm, häftad
Läsa och skriva
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
- Olika sätt att bearbeta olika texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
- Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av datorn. Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
- Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
- Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Språkliga strategier för att minnas, till exempel tankekartor och stödord.
- Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och i vilket syfte.

Läsa och skriva
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
- Olika sätt att bearbeta olika texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
- Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av datorn. Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
- Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
- Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Språkliga strategier för att minnas, till exempel tankekartor och stödord.
- Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och i vilket syfte.