Våra ledstjärnor i utvecklandet av Mitt i prick matematik

Läromedlet Mitt i prick matematik kommer från Finland och är där en beprövad och populär serie, hos både lärare och elever. När vi på Majema skulle omarbeta materialet och anpassa det utifrån Lgr 11, bestämde vi oss för att minska grundbokens omfång. Den var för mastig. Vi tyckte även att det var för få uppgifter kring problemlösning och kommunikation. Vi lät därför svenska läromedelsförfattare skriva tio nya kapitel per grundbok, med fokus på att få eleverna att kommunicera matematik.

Materialet ska innehålla en lärarwebb som hjälper läraren med tydliga och pedagogiska genomgångar.

Eleverna ska få tillräckligt med färdighetsträning och tabellerna inom de fyra räknesätten ska automatiseras. Helt enkelt för att detta annars kommer att stjäla tid från all annan matematisk tankeverksamhet, helt i onödan.

Eleverna ska få lära sig några få effektiva additions- och subtraktionsstrategier, sådana som har visat sig framgångsrika i internationella studier. Strategierna ska fungera i båda räknesätten, så att eleverna inte väljer fel strategi vid fel tillfälle, ett mycket vanligt missförstånd bland svenska elever. I Mitt i prick har vi därför valt dessa strategier:>

Räkna med mellanled, där andra termen delas upp: addition: 27 + 15 = 27 + 10 + 5 subtraktion: 52 – 25 = 52 – 20 – 5

Algoritmräkning. Vid algoritmräkning använder vi samma begrepp, växla, i båda räknesätten, vilket förhindrar begreppsförvirring hos eleverna.

Eleverna ska få möta de riktiga matematiska begreppen tidigt. Elever är som mest receptiva i lågstadieåldern. Varför inte utnyttja detta i matematikundervisningen?

Eleverna ska på allvar få ägna sig åt problemlösning där alla fem förmågor från Lgr 11 vävs in. Detta innebär att de ska få...

  • sätta ord på sina tankar, föra och följa logiska resonemang
  • använda de riktiga matematiska begreppen de lärt sig
  • välja räknesätt och olika lösnings strategier
  • prova att själva komma på egna, liknande problemuppgifter
  • bedöma rimlighet.

Problemlösning på allvar alltså!

Du som lärare ska känna att du räcker till trots att alla elever är olika och har kommit olika långt i sin matematiska utveckling. Mitt i prick innehåller därför repetitionsuppgifter och många laborativa övningar, för de elever som behöver träna mer. Materialet innehåller även fördjupning, problemlösning och samarbetsövningar, för de elever som behöver utmaning. I alla områden inom det centrala innehållet i Lgr 11, får eleverna utmanas på sin nivå, så att samtliga elever når kunskapskraven.

Och sist men inte minst, en lugn och tydlig layout, där eleverna arbetar med en sak i taget.