Lektionstips för klasslärare

Bra lektionsplanering är en nyckel till en mer effektiv undervisning. Lektionsplaneringen är en skapad struktur för att ta så bra beslut som möjligt under den planerade lektionen. Det är definitivt ett sätt att förbättra kvaliteten av undervisningen. Vad behöver man som lärare tänka på vid en lektionsplanering? Det finns bland annat en del frågor man kan ställa sig själv för att få lite guidning. En viktig del är att alltid låta elevernas tänkande och inflytande vara en del av planeringen. Välkommen till Majema!

Är man ny lärare så kan det vara svårt att göra lektionsplanering. Det är viktigt att ha en tydlig idé och ett tydligt mål. En fördel är att använda sig av barnens intressen när man skapar en lektionsplanering. Det är viktigt att konkretisera vad det är man som lärare vill lära ut. Även att konkretisera ord och begrepp som tillhör det aktuella ämnet. Som lärare behöver man plocka upp eleverna där de är. Elevengagemanget är viktigt att ha med sig under planeringen av lektionen, att låta eleverna ha inflytande över planeringen. För det behöver läraren kunna känna av eleverna och dynamiken i gruppen. Att vara engagerad i sin uppgift som lärare ger bra förutsättningar för att lyckas, att ha med sig redskap i undervisningen kan vara något som gör att eleverna håller fokus.

Lektionsplanering för lärare

Till nya lärare är ett bra tips att inte överplanera, ta dig tid att lyssna på eleverna. Med en väldigt detaljerad lektionsplanering så blir det svårare att gå utanför ramarna och du som lärare kan känna att du inte hinner med det du planerat. Ha en planering som en grund men ha även utrymme för att gå utanför den tänkta ramen. Ta in det som händer runtomkring i den aktuella elevgruppen. Det viktiga är att ha tydlighet i sin lektionsplanering och att situationsanpassa efter aktuell elevgrupp. 

Ett sätt att planera är att baklängesplanera, vilket innebär att man utgår från kunskapskraven i läroplanen och beskriver syftet väldigt tydligt tillsammans med eleverna. På det sättet blir eleverna mer medvetna om syftet och varför man gör något. 

Det finns tre bra punkter att ha som stöd vid en lektionsplanering:

 • Välja ut en uppgift och introducera den.
 • Stödja eleverna i utforskandet av uppgiften.
 • Delge och diskutera uppgiften.

Lektionsplaneringar

Tydlig struktur av dina lektioner är en framgångsfaktor för studiero i klassrummet. Det finns studier gjorda av Skolinspektionen där man såg att studieron generellt var bättre i de klassrum där eleverna möttes av tydliga lektionsstrukturer och ett tydligt ledarskap från läraren.  

Hur ser då en tydlig lektionsplanering ut?

Självklart varierar en bra lektionsplanering från elevgrupp till elevgrupp. Det viktigaste är dock att ha ett tydligt och konkretiserat mål. Målet ska eleverna kunna svara på i slutet av lektionen. Ett bra tips för att få med sig alla elever är att demonstrera lektionsplaneringen i form av bilder på whiteboarden. 

Att hitta en lektionsstruktur som fungerar kan vara lite knepigt till en början, men är verkligen något som underlättar ditt arbete som lärare enormt när du fått till det. Att hela tiden ha en struktur som du återkommer till är väldigt skönt för dig som lärare men det ger också dina elever en form av trygghet.

Lektionsplanering mall

Här kommer en mall, en struktur, för hur en bra lektionsplanering skulle kunna se ut:

 • Tid – schemalagd tid för lektionen.
 • Start – repetition eller inspiration utifrån lektionens ämne.
 • Mål – målet för lektionen (vilket eleverna ska kunna svara på efter lektionen).
 • Innehåll – punkta upp vad lektionen ska handla om, innehålla. 
 • Exit ticket – en check på att eleverna fått med sig kunskaper utifrån det tänkta målet.
 • Avslut – stäm av vad har eleverna lärt sig och berätta vad som händer nästa lektion.

Ett annat bra redskap är Majemas lärarkalendrar. I våra kalendrar så får du redskap för att skapa bra förutsättningar för en god planering. I våra kalendrar kan du till exempel skriva in:

 • Schema.
 • Terminsöversikt.
 • Veckoplanering.
 • Elevanteckningar.
 • Anteckningar.

Vi har en populär ämneslärarkalender för planering, dokumentation och egna tankar. Den hjälper dig att spara tid genom sin tydliga struktur och sina speciella anpassningar.

Lärarkalender Ladda ner

Som ny lärare kan en fälla vara att överplanera lektionerna. Men med en tydlig lektionsstruktur så får man fram lektionens mål samtidigt som man har utrymme till att lyssna till elevgruppen och möjlighet att gå utanför ramen. En tydlig struktur underlättar ditt arbete som lärare plus att kvalitén av undervisningen förbättras. En viktig nyckel är att låta eleverna ha inflytande på lektionsplaneringen. För extra stöd i strukturen har du våra lärarkalendrar till hjälp. Väl mött hos oss på Majema!