Integritetspolicy

Vilka personuppgifter som samlas in

Majemaförlaget AB behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar till exempel namn, personnummer, skoltillhörighet, roll, intressen relaterade till undervisningen, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning, intresseanmälningar, per telefon eller vid besök på läromedelsutställningar, skolbesök och pedagogträffar. På vår hemsida använder vi cookies och sparar din IP-adress.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Vi samlar inte in någon personlig information från utomstående företag. Annonsering kan förekomma på externa webbplatser och då kan vi erhålla statistik som inte är personlig genom cookies.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi kan även behandla dina uppgifter för ändamålen nedan samt för våra marknads- och kundanalyser och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service. Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.
Om vi behandlar uppgifter för andra ändamål, kommer vi informera om detta.

 

Lagring av personuppgifter

Vi kan komma att skicka vidare dina uppgifter till IT-drift leverantörer och övriga tjänsteleverantörer som då behandlar uppgifterna på vårt uppdrag. Om vi skickar dina uppgifter utanför EU så säkerställer vi att vi har laglig grund för sådan överföring. Detta kan ske genom EU kommissionens standardavtalsklausuler. Majema vidtar största möjliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Vi kommer att lagra dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

 

Vår lagliga grund

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse eller för att vi ska kunna fullgöra av våra åtaganden gentemot dig.


Cookies – Information insamlad via www.majema.se

www.majema.se hanteras av Majemaförlaget AB.

På Majemas webbplats används cookies för att ge dig tillgång till extra funktioner, t ex tidigare beställningar samt för att förenkla inloggningen till ditt konto. Du kan neka användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare. Majema använder analysverktyg för att få en bild av hur besökare använder våra webbplatser, för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatserna.

Analysverktygen använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till analysverktygens tjänsteleverantörer och kan komma att lagras på servrar utanför EU. Tjänsteleverantörerna kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för dessas räkning. Genom att använda Majemas webbplatser utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att tjänsteleverantörerna behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Om du inte vill att dina besök på Majemas webbplats ska finnas med i tjänsteleverantörernas statistik så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare.

 

Dina rättigheter

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas, blockeras, begränsas eller raderas. Härutöver kan du även invända mot en behandling eller begära att dina uppgifter flyttas till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Du har även rätt att en gång per år, gratis, begära skriftlig information, ett så kallat registerutdrag, om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig genom att skicka en skriftlig undertecknad ansökan till vår adress nedan. Märk ansökan med "Begäran om registerutdrag".

Om du är missnöjd med vår behandling, har du rätt att inge klagomål till datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter

Majemaförlaget AB, 556414-9135, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som du lämnar när du fyller i kontaktformulär på webbplatsen.

Adress: Majemaförlaget AB, Box 4016, 131 04 Nacka