Tips värdegrundsarbete

Våra barn spenderar mycket tid i skolans miljöer. Att skapa en skolmiljö som kännetecknas av trygghet, glädje, studiero, engagemang och vänskap är utmanande. Det kräver ett aktivt värdegrundsarbete. För det krävs det att skolan prioriterar att lägga tid på övningar och diskussioner på temat värdegrundsarbete. På det här sättet förebygger skolan risken för till exempel kränkningar eller andra tillbud. För att skapa en harmonisk och trygg miljö i skolan så behöver alla medarbetare, lärare, ha en gemensam syn på hur värdegrundsarbetet ska gå till och vad man vill skapa tillsammans med det arbetet man gör. Välkommen till Majema!

Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen. Skolverket säger att värdegrundsarbetet ska ske både i och utanför undervisningen, att värdegrundsarbetet är ett ansvar för all personal och att lärarna tolkar och omsätter värdegrunden i vardagen tillsammans med barnen och eleverna. Värdegrundsarbetet sker genom demokratiska arbetsformer som ska råda och all personal tar ansvar för att bidra till arbetet. Det handlar om delaktighet och inflytande, tillgänglig lärandemiljö och frihet från diskriminering och kränkande behandling. Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen och all undervisning som sker.

Lärarpraktikan

Tips värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet handlar mycket om att skapa en samsyn på förskolan och skolan. Genom kollegiala samtal kan ni lyfta dessa frågor och se om det finns olika uppfattningar och diskutera hur ni ska komma närmre en samsyn. Här kommer tips från Skolverket på några frågor att reflektera över tillsammans:

 • Vad betyder värden som står i skollagen och läroplanen för er?
 • Hur och när omsätter vi demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna i praktiken?
 • Hur synliggör vi värdegrunden i vårt systematiska kvalitetsarbete?
 • Vad kännetecknar en utbildning som bedrivs i demokratiska former på ett framgångsrikt sätt?

Barn och elever utvecklar i värdegrundsarbetet:

 • Medmänsklighet och empati.
 • Att lyssna på andra och uttrycka sina tankar.
 • Förmåga till reflektion och kritiskt tänkande.

Ett tips är att utifrån utbildningen ha meningsfulla och lärande samtal om till exempel:

 • Demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Etiska dilemman.
 • Mänskliga samspelet och hållbar utveckling.
 • Aktuella frågor och lokalpolitiska frågor.

Tips på värdegrundsarbete i skolan

Det kan vara väldigt givande att anordna temadagar på temat värdegrund i början av terminen. Det ger eleverna möjlighet att mötas över klasserna, vilket ger dem möjligheten att knyta kontakter även med andra elever än dem i sin egna klass. Det blir också något spännande och speciellt som sker i samband med just värdegrundsarbetet, något att se fram emot. Det ger också lärarna möjlighet till att samarbeta kring frågorna och på så sätt lägga en bra grund för resterande värdegrundsarbete under terminen.

Fortsatt under terminen så rekommenderar vi er att arbeta med Lärarpraktikan Hej kompis!. Ett läromedel med fokus på vänskap, ett bra verktyg för dig som lärare till uppdraget att skapa en miljö där eleverna trivs och känner trygghet. En trygg och säker miljö ger en bra grund för att kunna fokusera på skolan och inlärningen. I boken finns övningar och kopieringsunderlag. Ett förslag är att ha en återkommande punkt i schemat som ni kan kalla till exempel ”Vänskap”, där ni jobbar med olika övningar ur boken. Det blir många roliga och viktiga stunder tillsammans. Alla övningar i boken följer samma struktur:

 • Mål – beskrivning av målet med övningen.
 • Övningen – beskrivning av hur övningen går till.
 • Ledartips – erfarenheter och hur du som ledare kan inleda.
 • Kopieringsunderlag – beskriver hur kopieringsunderlagen ska användas.

Låt gärna eleverna sätta ihop kopieringsunderlagen ni jobbar med till en bok, ”Min bok om vänskap”.

Här kommer ett exempel på en övning ur Lärarpraktikan Hej Kompis!:

En bra rast

Sida 28 (kopieringsunderlag sida 35).

Mål: 

Att alla ska ha roligt på rasten.

Övningen:

Låt eleverna sitta i små grupper om 3–4 stycken och prata om hur de tycker en bra rast är. Använd kopieringsunderlaget ”Det här tycker jag är en rolig rast” som individuell dokumentation. 

Ledartips:

 • Det är viktigt att berätta vad den lilla gruppens uppgift är, att samla så många tankar som möjligt kring hur en bra rast är. Inget som någon säger ska diskuteras eller tas bort, alla ska få komma till tals.
 • Samla gärna ihop alla tankar om en bra rast på ett stort papper. Läs sedan upp högt och påminn eleverna om vad de sagt innan de ska gå på rast, till exempel att alla ska få vara med i leken.
 • Eleverna säger kanske att en bra rast är när alla har roligt, då måste de diskutera varför alla har roligt och hur dem gör för att alla ska ha roligt.
 • Gör gärna en stor rastbild tillsammans, en rast där alla har roligt.

Lärarpraktikan hej kompis! Ladda ner
Lärarpraktikan hej kompis! Ladda ner

Ett väl utfört värdegrundsarbete är A och O för att lägga en bra grund för att skapa en trygg skolmiljö för era elever. Det är viktigt att detta ges tid och att det är ett fortlöpande arbete som sker över hela läsåret. Trygghet ger möjlighet till fokus på skolarbetet och på så sätt bättre inlärning. Eleverna lär sig inte bara värdegrunden under dessa tillfällen utan tränas även i att diskutera, lyssna och respektera andra elevers åsikter och tankar. Ni som klass kommer att bygga starka band med hjälp av övningarna ur boken Lärarpraktikan Hej kompis!. Låt oss nu skapa en trygg och harmonisk skolmiljö tillsammans med våra elever. Väl mött hos oss på Majema!