Engelsk grammatik

Engelska är ett av de mest utbredda och talade språken i världen. Det finns fler än 700 miljoner människor som talar språket utan att ha det som modersmål och fler än 400 miljoner som har det som modersmål. Som världens ledande andraspråk är det vanligt att ta del av på tv, i sociala medier, i tidningar, artiklar, med mera. Den moderna engelskan är en blandning av olika kulturer och dialekter. Engelskan har ett av världens största ordförråd och skiljer sig något grammatiskt sätt från övriga språk. Som exempel har engelskan bara två grammatiska kasus (subjekt och objekt), alltså inget grammatiskt genus. Här ska vi gå igenom grunderna för de olika ordklasserna i engelsk grammatik. Välkommen till Majema!

För att lättare förstå sig på det engelska språket, hur det ska skrivas och talas, så behöver vi förstå oss på grunderna för språkets uppbyggnad. Vi lär oss engelsk grammatik för att kunna kommunicera rätt och få fram vårt budskap på bästa sätt. Här får du som lärare vägledning för hur du kan gå igenom de olika ordklasserna i engelsk grammatik: substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner, konjunktioner, interjektioner och räkneord.

Learn English

Learn English är ett basläromedel i engelska för åk 1-6. I läromedlet utgår undervisningen till stor del från skönlitterära texter med äkta och autentisk engelska, vilket berikar elevernas lärande av det engelska språket.

Läs mer om Learn English

Engelsk grammatik - grammatik engelska

Substantiv engelska

Substantiv (nouns), är en av de vanligaste ordklasserna.

Exempel på substantiv:

 • Föremål (cykel - bike).
 • Personer (Lena - Lena).
 • Ämnen (vatten - water).
 • Känslor (glädje – happiness).
 • Fenomen (solförmörkelse – solar eclipse).

En regel för att avgöra om ett ord är ett substantiv är att sätta en eller ett framför (a eller an). Till exempel: a bike.

De flesta ingår i engelskans vanliga substantiv (common nouns), här ingår konkreta och abstrakta.

Konkreta substantiv föregås ofta av a eller an och kan vara ord som äpple (an apple), päron (a pear) och apelsin (an orange). Det kan också vara räknebara ord som djur (animal), träd (tree) och stol (chair), eller oräknebara ord som läxa (homework), pengar (money) och nyheter (news).

Det finns även abstrakta substantiv, här ingår ord som känslor, tillstånd och processer:

 • Glädje – happiness.
 • Trötthet – fatigue.
 • Problem – problem.

Egennamn (proper nouns) ingår också här, exempel på det är:

 • Personnamn (John).
 • Platser (Manhattan).
 • Veckodagar och månader (Monday, January).
 • Högtider (Christmas).
 • Epoker (World War I).

Egennamn utmärker sig då de endast kan skrivas i singular och inte i pluralform. På engelska skrivs alltid dessa ord med stor bokstav, vilket skiljer sig från svenska språket.

Som på svenska så delas substantiv in i singular och plural (numerus). Singular för ental och plural för många.

 • Han hade en gitarr (He had a guitar) – singular.
 • Han hade flera gitarrer (He had several guitars) – plural.

På engelska avslutas orden i plural oftast på bokstaven -s och de flesta substantiven har singular och plural form, men inte alla. Ordet kläder (clothes) ändrar inte form, från singular till plural, varken på svenska eller engelska. På svenska säger vi en läxa och flera läxor medan vi på engelska säger ”a homework” och ”much homework”.

Substantiv delas även in i bestämd form (definite form) och obestämd form (indefinite form). Bestämd form beskriver en särskild sak, till exempel: strumpan (the sock). Obestämd form beskriver något allmänt, till exempel: en strumpa (a sock). Här skiljer sig svenska och engelska språket åt då bestämd form markeras med en ändelse på svenska medan bestämd form på engelska föregås med ordet den (the).

I denna ordklass har vi även räknebara (countable) och oräknebara (uncountable) substantiv. Räknebara kan det finnas en eller flera av, till exempel: ett piano (a piano), flera pianon (many pianos).

Oräknebara utgör en massa av något eller odelbara enheter, till exempel: musik (music).

Vissa oräknebara substantiv på engelska finns bara som singular eller plural, till exempel: råd (advice).

Adjektiv engelska

Adjektiv (adjective) är en ordklass som uttrycker egenskaper och tillstånd, till exempel:

 • Vacker (beautiful).
 • Liten (small).
 • Fantastisk (fantastic).
 • Varm (hot).
 • Pigg (alert).
 • Lycklig (happy).

Adjektiv definierar substantivet genom bland annat form, storlek, färg, med flera.

Till exempel: The road is gray (vägen är grå). Där väg (road) är substantiv och grå (gray) är adjektiv.

Adjektiv bestäms i sin tur av adverb, till exempel: The car is very old. Very (väldigt) är här adverv och definerar hur gammal bilen är.

Engelskans adjektiv formas ofta från substantiv eller verb genom att lägga till suffix, som till exempel: -able, -ed, -ful, -ish, -less, -like, -ous.

Substantiv:                         Adjektiv:

Misery                                Miserable

Honor                                 Honored

Success                               Successful

Girl                                      Girlish

Effort                                  Effortless

Business                             Businesslike

Danger                                Dangerous

Adjektiv kan skrivas i tre former, komparation (comparison). Till exempel:

Positiv                                 Komparativ                         Superlativ

Stor (big)                            Större (bigger)                    Störst (biggest)

Egennamn skrivs på svenska med liten bokstav medan det på engelska skrivs med stor bokstav, till exempel: En spansk dansare (A Spanish dancer).

Verb engelska

Verb (verb) beskriver något vi gör. Verb uttrycker handlingar, till exempel ordet sprang:

Vi sprang runt sjön (We ran around the lake).

Det behöver inte vara något vi gör rent fysiskt utan kan också vara tankar eller känslor, till exempel ordet kände: Hon kände sig ledsen (She felt sad).

Likaså kan verb vara sådant vi upplever med sinnena, till exempel älska: Ni älskar att cykla (You love riding the bike).

Verb delas in i huvudverb och hjälpverb.

Det finns fyra grupper av huvudverb som på engelska heter:

 • Dynamic verbs (action verbs) – något som görs av subjektet, till exempel: She cooks.
 • Transitive verbs – är riktat mot objektet, till exempel: Buy something.
 • Stative verbs – uttrycker något som gäller en längre tid, till exempel: I like to listen to music.
 • Intransitive verbs – förekommer utan något objekt, till exempel: I cried.

Verb i presens (present tense) uttrycker nutid och orden får en -ing ändelse, till exempel:

 • Running.
 • Diving.
 • Jumping.

Presens i tredje person singular får oftast ändelsen -s, till exempel: han spelar (he plays).

Verb som slutar på konsonant plus -y får ändelsen -ies, till exempel: hon försöker (she tries).

De tre olika formerna av verb heter:

Infinitiv (infinitive) – grundform

Preteritum (past) – förfluten form

Perfekt particip (past participle) – utförd handling

Hur de böjs beror på om de är regelbundna eller oregelbundna.

Imperativ är verb som är en uppmaning, till exempel: Hjälp! (Help!).

Verb kan vara aktiva eller passiva, till exempel:

Aktivt verb: Kevin is drawing a picture.

Passivt verb: The drawing was done by Kevin.

I engelskan bildas passiv form genom omskrivning av någon form av ”be” plus verbet i perfekt particip, till exempel: The laundry was washed by me.

Exempel på engelska adjektiv och verb hittar du i vår bok Write blue åk 5!

Adverb engelska

Adverb (adverbs) är bestämningar till ett verb, ett adjektiv eller annat adverb och uttrycker oftast sättet något sker på (hur, var och när), till exempel:

 • Hur (fast): The woman was walking fast.
 • När (often): The girl was often sad.
 • Var (indoors): The boy was jumping indoors.

Adverb kan också beskriva till vilken grad något sker, till exempel (very much): Pappan åt väldigt mycket (The father ate very much).

Adverb som bestämning av ett verb (always): Hon går alltid på dans på söndagar (She always goes to dance class on Sundays).

Adverb som bestämning av adjektiv (extremely): Han tyckte det var extremt enkelt (He thought it as extremely difficult).

Adverb som bestämning av annat adverb (very much): Du tycker väldigt mycket om honom (You like him very much).

Adverb och adjektiv kan förväxlas med varandra, ibland bildas adverb av böjningar av adjektiv. I vissa fall används adjektiv i sin grundform som adverb, till exempel:

 • Hård (hard).
 • Djup (deep).
 • Snabb (fast).

I många fall bildas adverb från adjektiv genom ändelsen -ly, till exempel:

Adverb:                               Adjektiv:

Dåligt (badly)                      Dålig (bad)

Tydligt (clearly)                  Tydlig (clear)

Bestämt (firmly)                 Bestämd (firm)

Adverb kan också kompareras och den formen heter positiv (positive), komparativ (comparative) och superlativ (superlative). Ofta kompareras adverb som adjektiv men inte alltid, till exempel:

Adverb: slow – more slowly – most slowly

Adjektiv: slow – slower – slowest

Adverb kan också bildas från substantiv och då ofta med ändelsen -ly.

Adverb:                               Substantiv:

Dagligen (daily)                  Dag (day)

Veckovis (weekly)              Vecka (week)

Årligen (yearly)                   År (year)

Exempel på adverb på engelska som uttrycker hur:

 • Almost.
 • Exactly.
 • Hardly.

Exempel på adverb på engelska som uttrycker när:

 • After.
 • Also.
 • Now.

Exempel på adverb på engelska som uttrycker var:

 • Anywhere.
 • Here.
 • Inside.

Exempel på adverb på engelska som uttrycker i vilken grad:

 • Enough.
 • Little.
 • Quite.

Pronomen engelska

Pronomen (pronouns) fungerar som ersättningar för substantiv, inklusive subjekt och objekt. Den grammatiska funktionen hos pronomen är att ersätta substantiv, ofta ersätts ett egennamn.

Personliga pronomen används för personer och delas in i två kategorier, subjektsform och objektsform.

För pronomen i subjektsform används första, andra och tredje person, samt singular och plural.

1:a person     Singular: jag (I)                                                               Plural: vi (we)

2:a person     Singular: du (you)                                                          Plural: ni (you)

3:e person     Singular: han (he), hon (she), den/det (it)                     Plural: de (they)

För pronomen i objektsform används första, andra och tredje person, samt singular och plural.

1:a person     Singular: mig (me)                                                         Plural: oss (us)

2:a person     Singular: dig/er (you)                                                     Plural: er (you)

3:e person     Singular: honom (him), henne (her), den/det (it)         Plural: dem (them)

Possessiva pronomen, kallas ibland ägande pronomen.

1:a person     Singular: min/mitt/mina (my/mine)                              Plural: vår/vårt/våra                                                                                                 (our/ours)

2:a person     Singular: din/ditt/dina (your/yours)                              Plural: er/ert/era                                                                                                       (your/yours)

3:e person     Singular: hans (his), hennes (hers), dess (its)                Plural: deras (their/theirs)

Possessiva pronomen har två former av ägarskap, till exempel: “Your shoes” och “Shoes of yours”.

Reflexiva pronomen riktar sig tillbaka på subjektet och objektet.

1:a person     Singular: mig (myself)                                                    Plural: oss (ourselves)

2:a person     Singular: dig/er (yourself)                                              Plural: er (yourselves)

3:e person     Singular: sig (himself), sig (herself), sig (itself)              Plural: sig (themselves)

Interrogativa pronomen (interrogative pronouns):

 • Vad (what).
 • Vilken (which).
 • Vilkendera (who).

Kvantitativa pronomen (quantifying pronouns):

 • Alla (all).
 • Varje (every).
 • Vissa (some).

Indefinita pronomen (indefinite pronouns):

 • En annan (another).
 • Någon (any).
 • Ingen (none).

Utropande pronomen (exclamatory pronouns):

 • Vad! (what!).

Prepositioner engelska 

Prepositoner (prepositions) föregår ofta substantiv och anger konkreta och abstrakta förhållanden, så som tid, plats eller riktning. Det kan vara svårt att veta vilken engelsk preposition som ska ersätta den svenska då det inte alltid går att översätta rakt av.

Exempel:

Tid: sedan (ago) – föregången tid (many years ago)

Plats/riktning: mot (against) – position (against the wall)

Prepositoner består ofta av flera ord (phrasal prepositions), till exempel:

 • Utöver (apart from).
 • Beroende på (due to).
 • Såsom (such as).

Konjunktioner engelska

Konjunktioner (conjunctions) är ord som länkar ihop ord och satser, exempel på de vanligaste:

 • Och (and).
 • Men (but).
 • Eller (or).
 • Som (as).

Korrelativa konjunktioner (correlative conjunctions) består av två ord och fungerar ihop, till exempel:

 • Men också (but also).
 • Inte bara (not only).
 • Så många (as many).

Men de måste inte stå tillsammans, till exempel:

 • Both… and.
 • If… then.
 • Wheter… or.

Sammansatta konjunktioner (compound conjunctions) är konjunktioner som består av två eller flera ord som sammanlänkats, till exempel:

 • Fastän (although).
 • Ändå (nevertheless).
 • Såvida inte (unless).

Samordnade konjunktioner (coordinating conjunctions) har en bisats som står i nära relation med huvudsatsen, till exempel:

 • Och (and).
 • Men (but).
 • Inte heller (nor).

Underordnade konjunktioner (subordinate conjunctions) påminner mycket om samordnade, till exempel:

 • Den där (that).
 • Eftersom (because).
 • För (for).
 • Till (to).
 • Huruvida (wheter).
 • Om (if).

Konjunktionella adverb (conjunctive adverb) är mer vanliga i skrift än i tal, till exempel:

 • Dock (however).
 • Därför (therefor).
 • Dessutom (moreover).
 • Tyvärr (unfortunately).

Interjektioner engelska

Interjektioner (interjections) uttrycker starka känslor och efterföljs ofta av ett utropstecken, till exempel:

Wow, det är så coolt! (Wow, that is so cool!).

Interjektioner kan ofta stå för sig själva, till exempel:

 • Ja! (Yes!).
 • Åh nej! (Oh no!).
 • Hmm (Hmm).
 • Ops! (Oops!).
 • Puh! (phew!).

Räkneord engelska

 Räkneord (numeral) delas in i grundtal (cardinal) och ordningstal (ordinal).

Grundtal är olika tal: 1-2-3…

På svenska skrivs stora tal med mellanrum och på engelska med komma, till exempel:

100 000 alternativt 100,000.

Decimaltal på engelska skrivs med punkt och inte med komma som på svenska.

På engelska finns olika ord för talet noll:

 • Zero.
 • Love.
 • Nil.
 • Null.
 • Nought.

Jämna respektive ojämna räknetalssammanhang heter even respektive odd.

Ordningstal så som första, andra, tredje, skrivs olika både i skrift och i tal på svenska och engelska, till exempel:

1a – första                          1st – first

2a – andra                          2nd – second

3e – tredje                          3rd – third

På svenska säger vi en gång, två gånger, och så vidare, på engelska säger man once, twice…

Write blue åk5 Ladda ner
Learn English 3 lärarhandledning Ladda ner

Engelsk grammatik - övningar

När vi studerat grunderna i engelsk grammatik så behöver eleverna också få tid att öva. Då kommer vår bok Learn English Third Book lärarhandledning åk3 utmärkt till hands. Här finner du övningar i engelsk grammatik, som till exempel övningar för singular/plural, have/has samt this/that.

Lär dig engelska

Nyckeln till att lära sig ett språk är att hitta en balans mellan att studera och öva. Att eleverna kan perfekt grammatik och att de kan prata flytande engelska är inte samma sak. Att kunna ett språk flytande handlar om att kunna kommunicera. Det är därför att du som lärare behöver integrera teori, i form av grammatikövningar, men också ge möjlighet till att öva engelska genom att diskutera, lyssna, skriva och läsa.

Önskar ni tips på andra hjälpmedel så har vi även artiklar om till exempel läsförståelse, mattekluringar och annat skoj där inspiration kan behövas. Vi på Majema önskar alltid finnas till hands när det kommer till utvecklandet av lärandet!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier