Ordförståelse - avgörande för läsförmågan

Ett stort ordförråd är viktigt för språkförståelsen vilken i sin tur är avgörande för läsförmågan. Ordförrådet spelar en avgörande roll för meningsskapandet i skolans alla ämnen. Det är därför viktigt att du som lärare lägger stor vikt vid att öva upp elevernas ordförråd och ordförståelse. Ett rikt ordförråd kan kompensera något för bristande flyt i läsningen och det är därför bra om du som lärare kan lägga fokus på att stimulera tillväxten av elevernas ordförråd och kontinuerligt uppmana till utveckling. Välkommen till Majema!

Vardagsspråket skiljer sig en hel del från det språk vi använder i skolan. I vardagliga samtal så används endast en liten del av ordförrådet. Skriftspråket innehåller ett större och mer varierat utbud av ord än det talade språket och även mer komplex grammatik. Det finns därför en stor poäng i att låta eleverna ”möta” litteratur långt innan de själva kan läsa, även vid högläsning för eleverna så möter de skriftspråkets ordförråd och mer avancerade meningsbyggnad. Vi ger på så sätt eleverna en förberedelse för den kommande läsinlärningen och läsförståelsen. För att få en uppfattning om elevernas ordförråd krävs det att du som lärare är lyhörd och aktivt lyssnar på elevernas språk och val av ord. Genom läsning lär man sig många nya ord och utvecklingen blir positiv. Det förutsätter dock att eleven kommit så långt att hen kan läsa själv och kan avkoda orden för att ha energi till att fokusera på innehållet. Elever som inte lär sig läsa tappar ofta motivationen och lusten till läsning vilket ger en negativ utveckling av elevens ordförråd.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Ordförståelse - ordens byggstenar

Ett ord kan delas in i större och mindre enheter som kallas fonem, stavelser och morfem.

Fonem

Fonem är den minsta enheten och definieras som språkets minsta betydelseskiljande enhet, I skriftspråket så motsvarar ett fonem en eller flera bokstäver, grafem. Att kunna förstå språkljudet av bokstäver är en nödvändig grund för all läsinlärning.

Stavelser

Ett ord kan delas in i stavelser, till exempel ordet toalett: kyl-skåp.

Huvudregeln är att en stavelse alltid har en vokal och att en konsonant inleder stavelsen, men man delar inte på bokstäver som bildar ett ljud. Ett ord har lika många stavelser som vokaler.

Morfem

Morfem, eller ordled, är ordens betydelsebärande delar vilka utgörs av rotmorfem, förstavelser (prefix) och ändelser (suffix). Ett rotmorfem kan bestå av en eller flera stavelser och att ha en förståelse för hur orden kan delas upp gör det lättare att förstå nya ord som man läser eller ska skriva.

För att demonstrera skillnaden med ordet hästarna:

 • Fonem/grafem: h-ä-s-t-a-r-n-a
 • Stavelser: häst-ar-na
 • Morfem: hästar-na

Ordförståelse - att kunna ord och att lära sig nya

Att kunna ett ord kan innebära att eleven kan:

 • Uttala det korrekt i tal och skriva korrekt i skrift.
 • Känna igen ordet i ett sammanhang.
 • Förklara med egna ord vad det betyder.

Att kunna många ord har särskilt stor betydelse för läsförståelsen. Studier visar att om man förstår mindre än 90% av orden så tappar man förståelsen av textens innehåll. Men om eleven förstår de flesta orden i texten så kommer inte eleven att lär sig några nya ord. Det är därför det är så viktigt med elevanpassad undervisning när det kommer till val av texter och böcker som eleven ska läsa.

Läsningen exponerar eleverna för fler ord än vad som ingår i deras vardagliga tal. Desto fler ord eleverna lär sig desto lättare blir det att hänga med i all undervisning och lära sig ännu mer.

Mängden ord eleven behärskar kallas ordförråd. Antal ord kan definieras som kvantitet, men ordförrådet har också en viss kvalitet beroende på om orden är väl förankrade eller något eleven ”bara känner till”, vilket kallas ordförrådets djup.

Vanligtvis förstår vi många fler ord än de vi använder. De ord vi förstår kallas passivt ordförråd och de ord vi använder för aktivt ordförråd. I skolan möter eleverna många nya ord, många knutna till ett visst skolämne men också nya ord som behövs för själva skolarbetet. Alla elever har därför nytta av ett strukturerat arbete med ordförrådet.

Undervisa ords betydelse

Det finns olika nivåer på svårighetsgraden av ord:

 • Vanligt förekommande, till exempel: springa, katt, röd.
 • Förekommer i många sammanhang, till exempel: motsvara, överblick, landskap.
 • Ovanligare ord, till exempel: ekosystem, estuarier, ekonomi.

Det är inte en självklarhet vilken nivå alla ord vi använder i klassrummet är på men om man förbereder och plockar ut ord i förväg så kan man ha ett hum om vilka ord som tillhör vilken nivå och på så sätt upptäcka var alla olika elever ligger i sin ordförståelse.

När ni går igenom de nya orden i klassrummet så låt gärna eleverna få formulera egna beskrivningar för varje ord först innan du som lärare detaljerat går igenom en beskrivning av varje ord.

Träna ordförståelse barn

För att eleven ska få bästa möjliga förutsättningar att förstå så många ord som möjligt i varje ämne, och i och med det även en lättare inlärning, så tipsar vi om att samla ämnesspecifika ord i listor. Gör listorna  tillsammans, skriv för hand eller skapa ett digitalt Excelark, så att eleven lätt kan höra, läsa, skriva och säga de nya orden.

I vår bok Dagens svenska 2 på sida 6 finns till exempel övningen:

Vad handlar tankekartan om?

Där får eleven ett antal ord som kan kopplas ihop till en gemensam nämnare.

Ett ypperligt sätt att se om eleven förstått innebörden av orden.

På sida 16 i samma bok finns en övning där motsatsorden ska paras ihop, ett perfekt sätt att kontrollera ordförståelse.

I Läsresan lärarhandledning FK hittar du, för varje kapitel, fantastiska uppslag med:

 • Ord att förstå.
 • Bokstäver.
 • Bokstav och ljud.

I kapitel 1 på sida 27 övar vi till exempel:

 • Orden: tassa, karusell, skutt.
 • Alfabetets alla bokstäver.
 • Oo och Mm.

Dagens svenska 2 Ladda ner
Dagens svenska 2 Ladda ner
Läsresan lärarhandledning FK Ladda ner
Läsresan läsebok FK Ladda ner

Som nämnt tidigare så är det bra att utsätta eleverna för nya ord genom att höra dem, att få dem upplästa. Därför är Läsresan läsebok FK uppbyggd på det sättet att ni tillsammans läser orden (tassa, karusell, skutt) och även får exempel på meningar där orden ingår. Därefter skapar eleverna  en ny mening till varje ord. Läsresan bygger på gemensam och upprepad läsning och eleverna möter många olika texttyper. Får du inte nog av inspiration till roliga upplägg för utökat ordförråd och därmed en positiv utveckling av elevernas ordförståelse? Kolla i så fall in alla våra böcker hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier