Mitt i Prick basläromedel i matematik Åk 4-6

Matteserien som gör att du räcker till!
Mitt i prick 4-6 har en tydlig struktur och i varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. I varje kapitel får du basuppgifter och mer utmanande uppgifter. I kopieringsunderlag och på elevwebben finns färdighetsträning och utmaning på flera nivåer.

Se filmen om Mitt i prick

Ett kapitel, en lektion - öva och utmana inom varje kapitel

Grundbokens upplägg gör att du får ett samlat grepp kring din undervisning, kapitel för kapitel. Ett kapitel är en lektion med två sidor grundkurs och en tredje sida fördjupning. Alla elever kan öva och utmanas på sin nivå. Till varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. Paketerat och klart!

Möt spridningen i gruppen

Som lärare vet du att det är en utmaning att stimulera alla elever i ditt klassrum. Med Mitt i prick möter du på ett enkelt sätt spridningen i gruppen. I varje kapitel får du basuppgifter och mer utmanande uppgifter.

På kopieringsunderlag och elevwebb finns färdighetsträning och utmaning på flera nivåer. Dessutom innehåller lärarhandledning och lärarwebb rikligt med problemlösning, aktiviteter och spel.

En webb som lyfter din undervisning

Med Mitt i prick får du både lärar- och elevwebb i samma paket! Börja din lektion på lärarwebben med samtal kring strategier och begrepp. Här hittar du färdiga genomgångar för din undervisning. Du kan även skapa egna med webbens verktyg. Till flertalet kapitel finns genomgångsfilmer som tar upp och förklarar begrepp och metoder. Elevwebben ger individuell färdighetsträning på flera nivåer och eleven kan även fördjupa sig i problemlösning och begreppsträning.

Summativ och formativ bedömning

Mitt i prick ger dig det stöd du behöver för att bedöma och dokumentera elevernas kunskaper. Häftet Mitt lärande, som följer med varje grundbok, innehåller elevprov med tydlig koppling till förmågorna i Lgr22. I lärarhandledningen hittar du bedömningshjälp samt tips på åtgärder som hjälper dig med den formativa bedömningen som leder undervisningen framåt.

Lgr22 och Mitt i prick

Är Mitt i prick uppdaterad efter Lgr22? Det enkla svaret är JA! Det är faktiskt så att Lgr22 passar Mitt i prick ännu bättre än Lgr11, eftersom det som är nytt i kursplanen från 1 juli 2022 redan finns med.

Vad är nytt?

Taluppfattning och tals användning
De negativa talen betonas bland de rationella talen. Negativa tal finns med i Mitt i prick, både i årskurs 4 och i årskurs 6. 

Algebra
I Lgr22 utökas algebraområdet med variabler och deras användning i enkla algebraiska uttryck och ekvationer. Här betonas också algebraiska metoder för att lösa enkla ekvationer. Detta finns i Mitt i prick på följande ställen:

  • Åk 4: Grundbok 4a: kap 20
  • Åk 5: Grundbok 5a: kap 20   Grundbok 5b: kap 5, 40, 50
  • Åk 6: Grundbok 6a: kap 10, 20, 25, 30, 35, 45   Grundbok 6b: kap 10, 25, 27, 45, 50

Geometri
Inom geometriområdet poängteras enhetsombyten med standardiserade måttenheter, vilket finns med i alla geometriavsnitt i årskurs 4-6. 

Samband och förändring
Nytt under rubriken Samband och förändring är hur proportionella samband uttrycks i bråk-, decimal- och procentform. Detta finns i Mitt i prick på följande ställen:

  • Åk 4: Grundbok 4b: kap 10, 30
  • Åk 5: Grundbok 5b: kap 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 35
  • Åk 6: Grundbok 6b: kap 11, 14, 15, 35, 36, 37, 40, 50

Så känn dig trygg, allt från den reviderade läroplanen finns redan med i Mitt i prick 4-6. Vi kommer att ändra läroplansnamnet vid tilltryck, men för miljöns skull slänger vi inga böcker.   


Grundbok

Grundboken 4A och 4B har en tydlig arbetsgång - ett kapitel är tänkt som en lektion med två sidor grundkurs och en tredje sida fördjupning. Alla elever kan öva och utmanas på sin nivå. Till varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. 

Grundboken 4A och 4B innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel. Böckerna finns i två varianter – en där eleven skriver i boken och en där eleven använder ett räknehäfte att skriva i.

Till grundboken medföljer häftet Mitt lärande, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller två prov som testar innehållet i grundboken. Uppgifterna är tydligt kopplade till förmågor i Lgr22. Till varje prov finns en lärarbedömningssida för summering av elevens kunskaper. Eleven utvärderar även sitt eget lärande.

I Mitt i prick 4A arbetar eleverna bland annat med addition/subtraktion huvudräkning med övergång, taluppfattning och positionssystemet - 0- 100 000 och negativa tal. I Mitt i prick 4B arbetar eleverna bland annat med kort division, tid - analog och digital form, bråktal och binära talsystemet.

Lärar- och elevwebb

Det finns en innehållsrik webb för 4A och 4B med en lärardel och en elevdel som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser, genomgångar, begreppsträning, problemlösning och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och kopieringsunderlag.

Med elevwebbens färdighetsträning och problemlösning kan varje elev öva utifrån sin nivå.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I lärarhandledningen 4A och 4B hittar du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion. Här finns förslag till inledning av lektionen, genomgång av nya moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning.

Facit för grundboken ingår samt läxor. Här finns även en utförlig bedömningshjälp knuten till häftet Mitt lärande. Lärarhandledning finns även som blädder-pdf på webben.

Kopieringsunderlag

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag.

Nivå 1 - färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 - fördjupning. Här finns också olika spel.

Kopieringsbladen finns även som utskriftsbara pdf:er på webben.

Grundbok

Grundboken 5A och 5B har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion med två sidor grundkurs och en tredje sida fördjupning. Alla elever kan öva och utmanas på sin nivå. Till varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. Grundboken 5A och 5B innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel.

I årskurs 5 kan eleven välja att skriva i elevboken eller i ett räknehäfte. Till grundboken medföljer häftet Mitt lärande, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller två prov som testar innehållet i grundboken. Uppgifterna är tydligt kopplade till förmågor i Lgr22. Till varje prov finns en lärarbedömningssida för summering av elevens kunskaper. Eleven utvärderar även sitt eget lärande.

I Mitt i prick 5 A arbetar eleverna bland annat med bråk och decimaltal, vinklar, koordinatsystem och binära talsystemet. I Mitt i prick 5 B arbetar eleverna bland annat med kort division, bråk, procent och ekvationer.

Lärar- och elevwebb

Det finns en innehållsrik webb för 5A och 5B med en lärardel och en elevdel som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser, genomgångar, begreppsträning, problemlösning och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och kopieringsunderlag.

Med elevwebbens färdighetsträning och problemlösning kan varje elev öva utifrån sin nivå.

Om du som lärare vill konkretisera något ytterligare så finns Mattelådan med en mängd verktyg att tillgå. Problemlösningsuppgifter ger eleverna möjlighet att fundera kring strategier och lösningar, enskilt eller i par. Eleverna loggar enkelt in på mip.se och de har också tillgång till en samling konkreta verktyg från Mattelådan som kan användas som stöd vid genomgångar eller som laborativt material under arbetet i boken.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I lärarhandledningen 5A och 5B hittar du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion. Här finns förslag till inledning av lektionen, genomgång av nya moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Facit för grundboken ingår samt läxor. Här finns även en utförlig bedömningshjälp knuten till häftet Mitt lärande. Lärarhandledning finns även som blädder-pdf på webben.

Kopieringsunderlag

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag.

Nivå 1 - färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 - fördjupning. Här finns också olika spel.

Kopieringsbladen finns även som utskriftsbara pdf:er på webben.

Grundbok

Grundbok 6A och 6B har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. I årskurs 6 kan eleven skriva i grundboken eller i ett räknehäfte bredvid, vilket möjliggör att alla elever har samma bok.

Mitt i prick 6A innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel. I Mitt i prick 6A arbetar eleverna bland annat med decimal tal, ekvationer, skala, grafer och kombinatorik.

Till grundboken medföljer häftet Mitt lärande 6A, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller två prov som testar innehållet i grundboken. Uppgifterna är tydligt kopplade till förmågorna i Lgr22. Till varje prov finns en lärarbedömningssida för summering av elevens kunskaper. Eleven utvärderar även sitt eget lärande.

Mitt i prick 6B innehåller mycket repetition och förberedelse inför de nationella proven. Boken innehåller även fördjupnings- och temakapitel. I Mitt i prick 6B arbetar eleverna bland annat med Bråk-, procent- och decimaltal, negativa tal, delbarhet och primtal. 

Till Mitt i prick 6B grundbok medföljer häftet Mitt lärande 6B, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller 2 prov som testar alla moment i åk 4–6, en repetition inför de nationella proven. På lärarwebben finns alternativa prov, om eleven behöver testas på nytt. Uppgifterna i Mitt lärande är kopplade till förmågorna i Lgr22. I lärarhandledningen hittar du facit och bedömningshjälp till proven. Där framgår tydligt vilken förmåga som testas och hur elevens svar ska bedömas. Det finns även förslag till åtgärder för reparerande arbete.

Lärar-och elevwebb

Det finns en innehållsrik webb för 6A  och 6B med en lärardel och en elevdel som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser, genomgångar, begreppsträning, problemlösning och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och kopieringsunderlag.

Med elevwebbens färdighetsträning och problemlösning kan varje elev öva utifrån sin nivå.

Om du som lärare vill konkretisera något ytterligare så finns Mattelådan med en mängd verktyg att tillgå. Problemlösningsuppgifter ger eleverna möjlighet att fundera kring strategier och lösningar, enskilt eller i par. Eleverna loggar enkelt in på mip.se och de har också tillgång till en samling konkreta verktyg från Mattelådan som kan användas som stöd vid genomgångar eller som laborativt material under arbetet i boken.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I lärarhandledningen 6A och 6B hittar du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion. Här finns förslag till inledning av lektionen, genomgång av nya moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Facit för grundboken ingår samt läxor. Här finns även en utförlig bedömningshjälp knuten till häftet Mitt lärande. Lärarhandledning finns även som blädder-pdf på webben.

Kopieringsunderlag

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag.

Nivå 1 - färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 - fördjupning. Här finns också olika spel.

Kopieringsbladen finns även som utskriftsbara pdf:er på webben.

Bedömning - så blir den ett verktyg för lärande - forskarens perspektiv

Del ett ur miniserien om undervisning och lärande med fokus på bedömning och hur det kan bli ett verktyg för elevens lärarande.

- Hur jobbar man med bedömning så att den verkligen bidrar till elevens lärande? Peter Nyström är universitetslektor vid Göteborgs universitet och föreståndare för NCM och har arbetat med bedömningsfrågor under lång tid. 

Lyssna på Peter när han resonerar kring bedömning och hur den änger ihop med undervisningen, hur man som lärare kan tänka och agera i klassrummet för att skapa situationer som möjliggör lärande.

Bedömning - så blir den ett verktyg för lärande - lärarens perspektiv

Del två ur miniserien om undervisning och lärande med fokus på bedömning och hur det kan bli ett verktyg för elevens lärarande.

- Många lärare upplever att de vill ha hjälp med att kunna identifiera elevernas matematiska förmågor så att de kan stötta och optimera deras lärande, säger Madelene Sjöholm, förstelärare i matematik i Sollentuna. Hennes sätt att jobba med bedömning har vuxit fram under mer än 15 år som lärare där utgångspunkten alltid varit läroplanen och där samtalen med kollegorna bidragit till utvecklande tankar, idéer och samsyn. Lyssna på hennes tankar när hon delar med sig av hur hon arbetar med bedömning i klassrummet. 


Vill du veta mer?

Nyfiken på att bläddra i seriens alla delar? Beställ en Mitt i prick låda! Du får ha den till påseende på skolan i två veckor helt kostnadsfritt. Perfekt när du vill titta och bläddra i böckerna tillsammans med kollegorna.Beställ en låda! Boka ett skolbesök

Mitt i prick fungerar väldigt bra i min klass och för mig. Det finns ett tydligt upplägg där eleverna snabbt känner igen sig. Att varje avsnitt har tre sidor där den sista är lite klurigare ger möjlighet till utmaning för de elever som behöver. Roligast i böckerna är de uppslag som handlar om problemlösning. De ger oss möjlighet att stanna upp och prata matematik på många olika sätt. För mig som lärare är lärarhandledningen ett stort stöd, att den även finns digitalt är toppen. 

CLARA HÖGLUND GULDHEDSSKOLAN

Jag är inne på andra året med läromedlet Mitt i prick". Jag började med detta material när mina elever gick i årskurs 4 och jag "föll" för det direkt. Boken har lagom mycket uppgifter och fina illustrationer som lockar till lärande. Testmaterialet är verkligen en bonus, i det kan jag tydligt följa upp elevernas kunskaper i en egen liten bok. För att ge eleverna extra utmaningar får de jobba digitalt vilket de älskar. Inför proven brukar eleverna fråga efter kopieringsblad från lärarhandledningen som är toppen.

CAROLINE HESSEL LÄRASKOLAN

Testerna i häftet Mitt lärande fungerar jättebra för att kontrollera elevernas kunskaper skriftligt. Bedömningsstödet i lärarhandledningen ger mig stor hjälp då jag bedömer elevernas lösningar

SARA HOLGERSSON VALLHALLASKOLAN
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!

Mitt i prick 4-6