Majemas utgivning har kvalitetssäkrats mot Skolverkets reviderade läroplaner och kursplaner, Lgr22. Alla nyutgivna läromedel är i enlighet med Lgr22. Våra befintliga läromedel har setts över och är kvalitetssäkrade. De kan du fortsätta att använda, med eller utan kompletteringar.
  • * Inga ändringar behöver göras då innehållet i läromedlen i de allra flesta fall redan stämmer väl överens med Lgr22.
  • * Vi kommer att ändra läroplansnamnet till Lgr22 i våra titlar vid tilltryck, då vi för miljöns skull väljer att inte slänga några böcker.
  • * Våra digitala produkter kommer att vara uppdaterade till höstterminen 2022.
    Läs mer om Lgr22 under ditt läromedel.