Att läsa och skriva tillsammans - en härlig utmaning!

Förskoleklassen är nu obligatorisk vilket innebär att elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks. Lärarna i förskoleklass ges nu möjligheter till nyskapande tankar i sin läs- och skrivundervisning och för läraren i åk 1 handlar det om att, utifrån elevens redan påbörjade läs- och skrivutvecklingsprocess, planera och genomföra undervisning som stödjer den vidare!

Att lära sig läsa och skriva är mäktigt! Den känslan vill vi att alla våra elever ska få uppleva. Vi kan säga att vår alfabetiska skrift är en kod för det talade språket. När vi läser och skriver använder vi oss av bokstäver men det räcker inte med att bara kunna bokstäverna eller att rabbla alfabetet. Det krävs mer. Barnet behöver också kunna urskilja enskilda fonem (språkljud) och kunna koppla fonem till rätt bokstav. Här känner säkert många lärare igen sig i Bornholmsmodellens språklekar som fokuserar just den fonologiska medvetenheten.

Det är en ynnest att som lärare få vara med när en elev ”knäcker läskoden”. Du ser när eleven smälter samman språkljuden till sammanhängande ord och meningar. Eller när eleven lite trevande skriver bokstäver i rad och får till ett kort budskap. WOW!

En god läsare blir man genom att läsa mycket och regelbundet. En god skribent blir man om man får rika tillfällen till att skriva. För att locka eleverna till att läsa är god tillgång på texter och böcker, på olika läsnivå bra.

En klassrumsmiljö som bygger på delaktighet och gemenskap stärker möjligheten att lära av varandra. Texter som ni läser och skriver tillsammans kan bli betydelsefulla för alla, ni både genomför och följer upp aktiviteten gemensamt.

Du som undervisar i förskoleklass och åk 1 kan göra underverk! Gör en läs- och skrivresa med dina elever – upptäck bokstäver, ord, meningar, bilder och text i ett ständigt pågående språkutvecklande arbete. I en interaktiv modell kan du finna balansen och samspelet mellan färdighetsträning (knäcka koden och lästräning) och arbete med textens innehåll (förståelse av ord och text).


Katarina Herrlin, universitetslektor i didaktik inom läs- och skrivutveckling.