När jag väljer läromedel i ämnet svenska

Jag har arbetat länge som lärare och att använda läromedel i ämnet svenska ser jag som en självklarhet i min undervisning.

Jag tittar på hur läromedlet underlättar min undervisning. Det är viktigt att materialet ger mig ett tydligt stöd i genomförandet av mina lektioner och skapar goda förutsättningar för eleverna att utveckla sitt språk utifrån deras olika behov och förutsättningar.

Läromedlet ska stämma väl överens med innehållet i ämnet svenska, Lgr 11 och också vila på en vetenskaplig grund. Jag vill ha ett läromedel som är genomtänkt och välarbetat, där samtliga delar i ämnet svenska för åk F-3 finns med. Det får gärna ha en röd tråd från förskoleklass till åk 3. Det är viktigt att läromedlet skapar ett tydligt underlag för den systematiska bedömningen och att jag ges goda möjligheter att utvärdera elevernas kunskaper.

Jag vill ha ett läromedel som skapar intresse och ger mina elever lust att lära. Det ska ha ett innehåll som väcker nyfikenhet, erbjuder utmaningar och stimulerar läslusten.

Jag lägger stor vikt vid att ha ett läromedel där alla mina elever kan delta. Visst ska de får träna på läs- och skrivutveckling utifrån sin nivå men den gemensamma läsningen ska vara i fokus. Läromedlet ska vara gemensamhetsskapande och ha en förenande roll.

För mig är det viktigt att texterna eleverna ska läsa är av god kvalité. Jag vill att mina elever ska få uppleva olika texttyper, som berättelser, sagor, faktatexter (förklarande och beskrivande), verser och instruktioner, gärna innehållande många illustrationer och fotografier. Eleverna ska också ges tillfällen att träna på att skriva olika typer av texter. Gärna ett material med mycket läsförståelse och många samtalsfrågor. Det är också viktigt att eleverna får möjlighet att träna på ordförståelse, grammatik och stavning.
Läromedlet ska vara tilltalande och variationsrikt och det ska också ha en tydlig struktur i sin utformning. Instruktionerna ska vara lätta att förstå så att eleverna, jag och vårdnadshavarna kan få en god översyn över innehåll och upplägg.

För mig är det viktigt att det finns ett gott stöd för mig som lärare, jag vill ha en innehållsrik lärarhandledning som stöttar vi planering och en tydlig lärarwebb som är en naturlig del av genomgångar och aktiviteter.
Läromedlet ska ha en elevwebb där mina elever kan öva vidare på egen hand, gärna med interaktiva övningar och möjlighet till fortsatt läsutveckling och skrivutveckling.

Ellinor Back, Samskolan Saltsjöbaden